การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


คุณสมบัติทั่วไป

          1. หลังจากโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

          2. การติดต่อรับใบสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2  อาคาร 5 (ในวันและเวลาราชการ)

          3. สามารถยื่นใบสมัคร ในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.3016.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ        

              ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์  โรงเรียนเมืองเลย

          4.  ผู้ปกครองต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

              พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร  ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น  (ติดที่ใบสมัคร  2  ชุด)                

          2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  2  ชุด (พร้อมฉบับจริง)

          3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด   (พร้อมฉบับจริง)

          4.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด  (พร้อมฉบับจริง)

          5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด (พร้อมบัตรจริง)

          6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน  บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน  2  ชุด

          7.  สำเนาการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด

          8.  สำเนาบันทึกการได้รับวัคซีน  จำนวน  2  ชุด

               *  ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

               *  ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

การคัดเลือก

          การคัดเลือกนักเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการก่อน คือ

          1. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

               - ตำบลกุดป่อง คือ ชุมชนนาเขิน(1,2)  ชุมชนนาหนอง(1,2) ชุมชนหนองผักก้าม(1,2)

         2.   หมู่บ้านในเขต ตำบลเมืองและตำบลนาอาน  ดังนี้

              - ตำบลเมือง คือ บ้านท่าแพ(ม.2)  บ้านหนองผักก้าม(ม.5,ม.13) บ้านน้อยสนามบิน(ม.7)

                 บ้านสามแยก(ม.6) บ้านโพนไทร(ม.9)

              - ตำบลนาอาน คือ บ้านฟากนา(ม.4,ม.11)  บ้านนาซำ(ม.7)  บ้านภูกระแต(ม.8)

          3.  หากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สมัครเกิน 320  คน จะจับสลากให้เหลือ 320  คน

          4. หากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สมัครไม่ครบ 320 คน จึงจะรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

              และถ้ามีผู้สมัครนอกเขตพื้นที่บริการรวมแล้วเกินจากจำนวนที่จะรับจะจับสลากเฉพาะผู้ที่อยู่

              นอกเขตพื้นที่บริการ เท่านั้น ให้ครบ 320  คน


 


Comments