ประวัติโรงเรียน

ประวัติคร่าวๆของโรงเรียนบ้านเมี่ยง

        โรงเรียนบ้านเมี่ยงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2473 โดยขุนสิงห์  ศิริวัฒน์ นายอำเภอท่าลี่ กับนายเสาร์ จันทะกอง  ศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ ร่วมกันดำเนินจัดตั้งขึ้นที่ศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านเมี่ยง ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลเมี่ยง 3” จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2483 จำนวนนักเรียนมีมากขึ้น อาศัยศาลาวัดจัดเป็นที่เรียนไม่พอ จึงได้จัดหาที่ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน  1  หลัง ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2485  ขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองผือ” (ราษฎร์บำรุง)   และย้ายจากวัดมาเรียนที่โรงเรียนใหม่ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2485  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อปี  พ.ศ. 2492  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านเมี่ยง(ราษฎร์บำรุง)”   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2521 มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2524 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเมี่ยง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Comments