วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา  (Shared Values)

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Comments