ติดต่อเรา

โรงเรียนเมืองเลย เลขที่ 36/57 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทร.042-811585 โทรสาร.042-813079