ประวัติโรงเรียน

ประวัติคร่าวๆของโรงเรียนบ้านเมี่ยง

โรงเรียนบ้านเมี่ยงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2473 โดยขุนสิงห์ ศิริวัฒน์ นายอำเภอท่าลี่ กับนายเสาร์ จันทะกอง ศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ ร่วมกันดำเนินจัดตั้งขึ้นที่ศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านเมี่ยง ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลเมี่ยง 3” จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2483 จำนวนนักเรียนมีมากขึ้น อาศัยศาลาวัดจัดเป็นที่เรียนไม่พอ จึงได้จัดหาที่ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองผือ” (ราษฎร์บำรุง) และย้ายจากวัดมาเรียนที่โรงเรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2492 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านเมี่ยง(ราษฎร์บำรุง)” จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2521 มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2524 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเมี่ยง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน