วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา (Shared Values)

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mision)

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพิ่มโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตามศักยภาพ

4. เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา

เป้าประสงค์ (Corporate Objective)

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่สากล

2. ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตามศักยภาพ

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

6. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้านร่างกาย จิตใจและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข