ชุดแต่งกายนักเรียน

เครื่องแบบชุดนักเรียน นักเรียนชาย - หญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

เครื่องแบบชุดพละ นักเรียนชาย - หญิง ระดับชั้นประถมสึกษาปีที่ 1 - 6

เครื่องแบบชุดวิธีพุทธ นักเรียนชาย - หญิง ระดับชั้นประถมสึกษาปีที่ 1 - 6

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ โดยงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองเลย