โรงเรียนบ้านเมี่ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ตั้งอยู่ที่ 48 หมู่ 9 บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140