E-Service


โรงเรียนบ้านเมี่ยง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ตั้งอยู่ที่  48  หมู่ 9 บ้านเมี่ยง  ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  42140