6พรบการศึกษาภาคบังคับ.pdf
5พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
2พรบการศึกษาแห่งชาติ.pdf
4พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
7พรบข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ.pdf
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdf
3พรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf