O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วย v14-2563.pdf
คู่มือการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู.pdf
เกณฑ์ใหม่-ว.21-5 กรกฎาคม-2560.pdf
ข้อกำหนดทางวินัยฯ.pdf
ว18แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ว62562.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf